Bezpieczeństwo

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1) Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. 

2) Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe - w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1) imię i nazwisko;

2) aktualny adres zamieszkania;

3) miejscowość i kraj urodzenia; 

4) data urodzenia; 

5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1) nazwa;

2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

4) status podmiotu;

5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1)  saldo rachunku lub wartość;

2)  łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

3. Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6. TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7. Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

8. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1) dywidendy

2) odsetki

3) dochód równoważny z odsetkami

4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach   

     aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**

5)  ubezpieczenia rentowe

6)  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów  

     finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej

7)  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures,

     forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe

8)  nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych

9)  dochód netto ze swapów

10)kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach - rezydentach podatkowych - prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

 

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Bezpieczeństwo a Internet Banking

Przypominamy, że bezpieczeństwo przeprowadzania własnych transakcji w serwisach bankowości internetowej w Banku w dużej mierze zależy od Ciebie i zabezpieczeń urządzeń, przy pomocy których łączysz się z Bankiem.

Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie ją zastrzec w jeden z dostępnych sposobów:
  • telefonicznie pod ogólnopolskim numerem telefonu służącego do zastrzegania kart płatniczych: 828 828 828,
  • telefonicznie pod całodobowym numerem +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 50,
  • osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Banku BPS S.A. lub banku spółdzielczego zrzeszonego w Grupie BPS,
  • za pomocą portalu obsługi kart kartosfera.pl

Zgłoszenie utraty karty, Klient ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia karty.

PSD2

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 

 

Do dnia 14 września 2019r. w bankowości internetowej wprowadzone zostanie tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na:

 

1.     ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA

 

Wdrożony zostanie dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zalogowaniem do systemu:

 

 

Pierwszy etap

 

 

należy wpisać Login i Hasło (tak jak dotychczas)

 

Drugi etap

należy wpisać Hasło SMS (nowy sposób). Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, wskazanego w placówce banku.    

 

2.     WYCOFANIU LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH

 

Nastąpi konieczność autoryzacji transakcji przy użyciu hasła SMS. W celu zmiany metody autoryzacji w Internet Bankingu z listy haseł jednorazowych na kod SMS należy odwiedzić najbliższy oddział Naszego Banku lub dokonać samodzielnie zmiany autoryzacji w interfejsie Internet Bankingu. Instrukcja do zmiany autoryzacji:

Ustawienia => Bezpieczeństwo=>Sposób autoryzacji operacji =>Zmień => Hasła SMS.

Uwaga: Samodzielna zmiana autoryzacji jest możliwa, jeżeli w Banku został podany numer komórkowy, na który mają być przesyłane hasła SMS.

 

Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2 i wynikających z niej obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2018r., poz. 1075). Celem zmian jest zwiększenie ochrony środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z pracownikami placówek bankowych obsługujących Państwa rachunki.

 

==========================================================================================

 RAPORT DOSTĘPNOŚCI USŁUGI

Raport okresowy

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

01.10.2022-31.10.2022

 

 

99,67%

0,33%

01.09.2022-30.09.2022

99,99 % 

0,01 % 

100,00%

0,00%

01.08.2022 -31.08.2022

100,00 % 

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.07.2022 -31.07.2022

100,00 % 

0,00 % 

99,90%

0,10%

01.06.2022 -30.06.2022

 100,00 %

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.05.2022 -31.05.2022

99,94 %

0,06%

100,00%

0,00%

01.04.2022 -30.04.2022

100,00 % 

0,00 %

100,00%

0,00%

01.03.2022 -31.03.2022

 99,87 %

0,13 %

99,85%

0,15%

01.02.2022 -28.02.2022

 99,79 %

0,21 % 

99,98%

0,02%

01.01.2022 -31.01.2022

100,00 %

0,00 %

99,87%

0,13%

01.12.2021 -31.12.2021

100,00 %

0,00 %

99,93%

0,07%

01.11.2021 -30.11.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.10.2021 -31.10.2021

99,96 %

0,04 %

100,00%

0,00%

01.09.2021 -30.09.2021

99,98 %

0,02 %

99,86%

0,14%

01.08.2021 -31.08.2021

100,00 %

0,00 %

99,82%

0,18%

01.07.2021 -31.07.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2021 -30.06.2021

100,00 %

0,00 %

99,98%

0,02%

01.05.2021 -31.05.2021

100,00 %

0,00 %

99,94%

0,06%

01.04.2021 -30.04.2021

99,98 %

0,00 %

99,99%

0,01%

01.03.2021 -31.03.2021

99,87 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.02.2021 -28.02.2021

100,00 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.01.2021 -31.01.2021

100,00 %

0,00 %

99,96%

0,04%

01.12.2020 -31.12.2020

99,99 %

0,01 %

99,97%

0,03%

01.11.2020 -30.11.2020

100,00 %

0,00 %

99,83%

0,17%

01.10.2020 -31.10.2020

100,00 %

0,00 %

99,97%

0,03%

01.09.2020 -30.09.2020

b.d.

b.d.

99,82%

0,18%

01.08.2020-31.08.2020

100,00%

0,00 %

99,85%

0,15%

01.07.2020-31.07.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2020-30.06.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.05.2020-31.05.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%

01.04.2020-30.04.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%

 

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.