Członkowie Banku

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI 21.06.2024 R.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 10.00  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Pałacu „Noce i Dnie” przy ul. Pałacowa 4, 05-332 Nowa Pogorzel.
 
Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 21.06.2024r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” obradującego w dniu 21.06.2024 roku” –
    Uchwała Nr 2/ZP/2024.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 4/ZP/2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 5/ZP/2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 6/ZP/2024.
13. Zgłoszenie Kandydata/ów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w związku z uzupełniającymi wyborami do Składu Rady, z Grupy Członkowskiej Oddziału Stanisławów. 
14. Przekazanie formularzy i załączników dotyczących oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej Kandydata/ów na Członka Rady, w celu weryfikacji przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
15. Przekazanie formularzy i załączników dotyczących oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej, oraz oceny kolegialnej  Rady Nadzorczej, w celu weryfikacji przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości. 
16. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.”
17. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.” i sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
18. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny pierwotnej indywidualnej Kandydata/ów zgłoszonych do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  – Uchwała Nr 7/ZP/2024,
2) uzupełniającego wyboru Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z Grupy Członkowskiej Oddziału Stanisławów – Uchwała nr 8/ZP/2024
3) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny wtórnej indywidualnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 9/ZP/2024,
4) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 10/ZP/2024,
5) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023r.”- Uchwała Nr 11/ZP/2024,
6) zatwierdzenia sporządzonego przez  Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023r.” – Uchwała Nr 12/ZP/2024,
7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2023r. –  Uchwała Nr 13/ZP/2024,
8) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.-  Uchwała Nr 14/ZP/2024,
9) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok – Uchwała Nr 15/ZP/2024,
10) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała Nr 16/ZP/2024,
11) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2023 rok– Uchwała Nr 17/ZP/2024,
12) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2023 rok– Uchwała Nr 18/ZP/2024,
13) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2023 rok – Uchwała Nr 19/ZP/2024,
14) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 20/ZP/2024.
21. Dyskusja i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.
 
Z wyrazami szacunku
 
Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Mińsku Mazowieckim
 
 

Sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024 r.

Sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie §37 ust. 6 Statutu, serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w następujących oddziałach:

 

L.p.

Grupa Członkowska

Data i godzina

Miejsce

1.

Oddział w Mińsku Mazowieckim

 

04.04.2024r. godz. 10.00

 

Centrala BS
ul. Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

2.

Oddział w Dębem Wielkim

 

08.04.2024r. godz. 10:00

 

Oddział BS Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

3.

Oddział w Dobrem

 

10.04.2024r. godz. 14:00

 

Oddział BS Dobre
ul. Kościuszki 31,

05-307 Dobre

4.

Oddział w Jakubowie

09.04.2024r. godz. 14:00

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jakubowie

ul. Mińska 15,

05-306 Jakubów

5.

 

Oddział w Kołbieli

 

08.04.2024r. godz. 13:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli

ul. Kościuszki 23A
05-340 Kołbiel

6.

 

Oddział w Latowiczu

 

05.04.2023r. godz. 13:00

Oddział BS Latowicz

ul. Świętego Ducha 5,
05-334 Latowicz

7.

 

Oddział w Siennicy

 

 

05.04.2024r. godz. 10:00

 

Oddział BS Siennica

ul. Bankowa 1,
05-332 Siennica

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

 4. Wybór Komisji postulatów i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r.

 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

 8. Przedstawienie zadań na 2024 rok.

 9. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 10. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

 11. Dyskusja.

 12. Postulaty i wnioski pod adresem Banku.

 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie §37 ust. 6 Statutu, serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup

Członkowskich w następujących oddziałach:

 

L.p.

Grupa Członkowska

Data i godzina

Miejsce

8.

 

Oddział w Poświętnem

 

 

12.04.2024r. godz. 14:00

 

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1,
05-326 Poświętne

9.

 

Oddział w Stanisławowie

 

 

11.04.2024r. godz. 14:00

 

Oddział BS Stanisławów

ul. Krótka 1,
05-304 Stanisławów

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 


 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

 4. Wybór Komisji postulatów i wniosków.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie kandydata na delegata

 7. Wybór Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.

 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r.

 10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

 11. Przedstawienie zadań na 2024 rok.

 12. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 13. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

 14. Dyskusja.

 15. Postulaty i wnioski pod adresem Banku.

 16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §37 ust. 7 Statutu Banku Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu Grupy.

 

Regulamin zebrania Grupy Członkowskiej

Zostań Członkiem Naszego Banku

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Główne prawa i obowiązki:

 • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • prawo wyboru i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • udział w nadwyżce bilansowej w postaci dywidendy,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczenie się o dobro Banku i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych,
 • zapobieganie działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • członek jest zobowiązany  zawiadomić pisemnie Bank  o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Wpisowe i udziały
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe 50 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 220 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 • udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne,
 • spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów,
 • Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego,
 • spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego przez spadkobiercę Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach obowiązujących w statucie.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.