Członkowie Banku

Sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024 r.

Sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie §37 ust. 6 Statutu, serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w następujących oddziałach:

 

L.p.

Grupa Członkowska

Data i godzina

Miejsce

1.

Oddział w Mińsku Mazowieckim

 

04.04.2024r. godz. 10.00

 

Centrala BS
ul. Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

2.

Oddział w Dębem Wielkim

 

08.04.2024r. godz. 10:00

 

Oddział BS Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

3.

Oddział w Dobrem

 

10.04.2024r. godz. 14:00

 

Oddział BS Dobre
ul. Kościuszki 31,

05-307 Dobre

4.

Oddział w Jakubowie

09.04.2024r. godz. 14:00

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jakubowie

ul. Mińska 15,

05-306 Jakubów

5.

 

Oddział w Kołbieli

 

08.04.2024r. godz. 13:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli

ul. Kościuszki 23A
05-340 Kołbiel

6.

 

Oddział w Latowiczu

 

05.04.2023r. godz. 13:00

Oddział BS Latowicz

ul. Świętego Ducha 5,
05-334 Latowicz

7.

 

Oddział w Siennicy

 

 

05.04.2024r. godz. 10:00

 

Oddział BS Siennica

ul. Bankowa 1,
05-332 Siennica

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

 4. Wybór Komisji postulatów i wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r.

 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

 8. Przedstawienie zadań na 2024 rok.

 9. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 10. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

 11. Dyskusja.

 12. Postulaty i wnioski pod adresem Banku.

 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich w 2024r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie §37 ust. 6 Statutu, serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup

Członkowskich w następujących oddziałach:

 

L.p.

Grupa Członkowska

Data i godzina

Miejsce

8.

 

Oddział w Poświętnem

 

 

12.04.2024r. godz. 14:00

 

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Poświętnem

ul. Krótka 1,
05-326 Poświętne

9.

 

Oddział w Stanisławowie

 

 

11.04.2024r. godz. 14:00

 

Oddział BS Stanisławów

ul. Krótka 1,
05-304 Stanisławów

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 


 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

 4. Wybór Komisji postulatów i wniosków.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie kandydata na delegata

 7. Wybór Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.

 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r.

 10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

 11. Przedstawienie zadań na 2024 rok.

 12. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 13. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

 14. Dyskusja.

 15. Postulaty i wnioski pod adresem Banku.

 16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §37 ust. 7 Statutu Banku Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu Grupy.

 

Regulamin zebrania Grupy Członkowskiej

Zostań Członkiem Naszego Banku

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Główne prawa i obowiązki:

 • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • prawo wyboru i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • udział w nadwyżce bilansowej w postaci dywidendy,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczenie się o dobro Banku i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych,
 • zapobieganie działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • członek jest zobowiązany  zawiadomić pisemnie Bank  o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Wpisowe i udziały
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe 50 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 220 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 • udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne,
 • spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów,
 • Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego,
 • spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego przez spadkobiercę Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach obowiązujących w statucie.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.