KREDYTY HIPOTECZNE

Informacje ogólne dotyczące umowy kredytu hipotecznego

BEZPIECZNY KREDYT Z DOPŁATAMI DO RAT

 
 
 
 
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem zostaw kontakt w formularzu. Nasz pracownik oddzwoni, aby poinformować Cię o szczegółach oferty.
 
 
Więcej o programie
 
Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie                       
 
Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki: 
 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat, 
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.
 
Zasady Bezpiecznego Kredytu 
 
W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 500 tys. zł, a  
  • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, 
 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
  • 600 tys. zł 
  • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu. 
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat. 
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie 
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące, 
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
 
Zasady ustalania dopłat
 
 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:
 
D=Ks*((W-2%))/12
 
gdzie:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej. 
 
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów. 
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
 
Więcej informacji o Programie 
 
Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:
 
 
Podstawa prawna 
 
 Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
 
 
 

Reprezentatywny przykład – Bezpieczny kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 300 000 PLN

Okres kredytowania: 300 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla Bezpiecznego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką oraz objętego gwarancją BGK zostały dokonane na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie:

całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 0% planowanych kosztów przedsięwzięcia, wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowych dwóch 5-letnich okresach 7,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie kredytu zmienne: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r. i marża Banku w wysokości 2,00 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,35%.

Kredyt spłacany miesięcznie w 120 malejących ratach (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia) w okresie objętym dopłatami – najwyższa rata w wysokości 1.782,14 zł , a po wygaśnięciu dopłat w 180 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.697,36 zł

Całkowity koszt kredytu, po uwzględnieniu dopłat w wysokości 120.731,00 zł wynosi 191.647,00 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 187.928,00 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, opłata prowizyjna dla BGK z tytułu udzielenia gwarancji 600,00 zł (1% objętej gwarancją części kredytu), koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości - spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty, po uwzględnieniu dopłat, wynosi: 491.647,00 zł

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, po czym Bank ustala nową wysokość oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy (w okresie objętym dopłatami), a następnie oprocentowanie jest zmienne.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
 

KREDYT MIESZKANIOWY

KREDYT MIESZKANIOWY

 

 • kredyt przeznaczony na: zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, inwestycje budowlano-mieszkaniowe, refinansowanie części nakładów inwestycyjnych,
 • kwota kredytowania uzależniona od zdolności kredytowej,
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • dowolny system spłat: w ratach równych lub malejących,
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • w przypadku zakupu działki budowlanej okres kredytowania do 15 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • wkład własny 20%,

 

Reprezentatywny przykład – kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 300 000 PLN

Okres kredytowania: 300 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu zabezpieczonego hipotecznie na 27.10.2023 r.: całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu: 7,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 1,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,64%. Równa rata miesięczna: 2.173,83 zł. Całkowity koszt kredytu 355.066,58 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 351.947,58 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości – spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 655.066,58 zł

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu zabezpieczonego hipotecznie na 27.10.2023 r.: całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne: 7,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 1,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%. Równa rata miesięczna w pierwszym 60 miesięcznym okresie stałej stopy wynosi: 2.421,75 zł. W dalszym okresie kredytowania równa rata miesięczna wynosi: 2.206,90 zł. Całkowity koszt kredytu 377.920,14 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 374.801,14 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości - oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 677.920,14 zł.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Reprezentatywny przykład – kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 100 000 PLN

Okres kredytowania: 180 m-cy

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu bez zabezpieczenia hipotecznego na 27.10.2023r.: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy, wkład własny 20% kosztu realizacji przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego 30.09.2023r. wynosił: 5,77%) i marża Banku w wysokości 2,00%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,43%. Równa rata miesięczna: 942,98 zł. Całkowity koszt kredytu 71.805,27 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 69.705,27 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu wynosząca 2.000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 171.805,27 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

 • środki na dowolny cel: sfinansuj studia, marzenia swoje i bliskich - wycieczka, samochód,
 • nie jest wymagane udokumentowanie wykorzystania środków,
 • możliwość długiego okresu kredytowania od 1 roku do 20 lat,
 • maksymalna kwota - 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • wypłata pożyczki jednorazowo lub w transzach,
 • dowolny system spłat: w ratach równych lub malejących,

 

Reprezentatywny przykład – pożyczka hipoteczna

Kwota pożyczki 200 000 PLN

Okres kredytowania: 240 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 27.10.2023 r.: całkowita kwota pożyczki: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy, wkład własny 50% wartości nieruchomości, oprocentowanie pożyczki: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia  kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023 r.) i marża Banku w wysokości 2 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,35%. Równa rata miesięczna: 1.645,51 zł. Całkowity koszt pożyczki 198.921,44 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 194.802,44 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty pożyczki wynosząca 4.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteka: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej: 19,00 zł. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 398.921,44 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 27.10.2023r.: całkowita kwota pożyczki: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy, wkład własny 50% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo stałe pożyczki w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 2,00%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,39%. Równa rata miesięczna w pierwszym 60 miesięcznym okresie stałej stopy wynosi: 1.868,18 zł. W dalszym okresie kredytowania równa rata miesięczna wynosi: 1.685,49 zł. Całkowity koszt pożyczki 219.477,07 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 215.358,07 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty pożyczki wynosząca 4.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteka: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej: 19,00 zł. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 419.477,07 zł.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.