Dokumenty i Formularze

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)


Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

W ramach FWK możesz ubiegać się o:

I.     Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

 • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2000,00 zł


II.    Pożyczkę na spłatę zadłużenia

 • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku Spółdzielczym o udzielenie pożyczki
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • maksymalna kwota pożyczki  na spłatę zadłużenia to 72 000 zł
 • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym Oddziale Banku
 • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

•    1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (w 2022 r.),

•    1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego (w 2022 r.).

oraz

 • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

•    nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne

•    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

•    remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej

•    nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego

•   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

•    udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego

•    Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

lub

 • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

 • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:

a.    jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

b.    posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

c.    posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

•    Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach

•    Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia dla kredytobiorcy

 

 

Linki UKNF dotyczące ryzyka stopy procentowej

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r.  można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych czyli tzw. wakacje kredytowe – na okres maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

 1. Od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. Od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. Od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.
 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w jednym Banku.
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Wniosek o zawieszenie spłaty powinien wpłynąć do Banku niezależnie od sposobu jego przekazania nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat w godzinach pracy Banku.
 • Za złożenie i rozpatrzenie wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat.
 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu zostaje zawieszona spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie może w tym czasie pobierać żadnych innych opłat z wyjątkiem tych wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu.
 • W czasie wakacji kredytowych klient może wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
 • Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
 • Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. Ta informacja nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.


Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 

 1. osobiście w Oddziale Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),
 2. poprzez system bankowości elektronicznej IB, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego kredytobiorcy, pozostali również muszą złożyć wniosek o wakacje kredytowe w dostępnej dla siebie formie,
 • Wnioski przesłane drogą elektroniczną po godzinach pracy Oddziału lub w dni wolne od pracy Banku będą traktowane jak wpływające w następnym dniu roboczym.
 1. poprzez dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki (Wniosek podpisany przez wszystkich Kredytobiorców)
 • W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku, kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucany.
 1. Za pośrednictwem e-mail na adres wakacjekredytowe@bsminskmaz.pl
 • Załączony do maila wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP https://epuap.login.gov.pl

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego przed dniem 1 lipca 2022r. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

 

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.